Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các cấp bộ Đoàn huyện Ba Bể đã thực hiện có hiệu quả các phong ...