-Nhà trường đã được công nhận các danh hiệu trường tiên tiến vào các năm học 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 và 2005-2006;-Các tổ công tác của trường ...